อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


ความเป็นมา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระราชานุญาต เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการ อพ.สธ. โดยเริ่มมีการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.
ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย อพ.สธ. ได้กำหนดให้สำนักงานนโยบายฯ อยู่ในกลุ่มที่ 7 กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร พร้อมทั้งให้มีการดำเนินงานภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ งานศูนย์ข้อมูลและงานฐานข้อมูลสนองพระราชดำริ อพ.สธ. (ข้อมูลฐานความหลากหลายทางชีวภาพ) และกรอบการสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ. – สผ.  การดำเนินงานเพื่อรักษาสิทธิ์ของชุมชนในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

รายละเอียดเพิ่มเติม...