อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะกรรมการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2560


          การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารใหม่สวนอัมพร สำนักพระราชวัง กรุงเทพฯ
          วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
                       1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ประกาศที่ อพ.สธ. 51/2559)
                       2. การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
          วาระที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ
          วาระที่ 3 แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)
          วาระที่ 4 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

รายละเอียดเพิ่มเติม...