อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
          วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
          วาระที่ 2 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและเตรียมการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
          วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม...