อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะกรรมการ อพ.สธ. ครั้งที่ 2/2560

          การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2560 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
          วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
                       1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ประกาศที่ อพ.สธ. 105/2560)
                       2. การเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี จ.สระบุรี
          วาระที่ 2 สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี จ.สระบุรี
          วาระที่ 3 ร่างกำหนดการวันเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม...