อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เรื่องเพื่อพิจารณา
          1. (ร่าง) คำสั่ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ... / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          2. (ร่าง) แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          3. (ร่าง) แผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม...