อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เรื่องเพื่อพิจารณา
          1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
          2. (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
          3. การทบทวน และ/หรือพิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. ระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปี พ.ศ. 2562 และ 2563
          4. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ.

รายละเอียดเพิ่มเติม...