อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เรื่องเพื่อพิจารณา
          1. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน) และการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
          2. แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          3. การปรับแก้ไขแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม...