อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


แผนแม่บท

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 มาอย่างต่อเนื่อง ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ทรงนำพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และมีโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาแหล่งน้ำ อนุรักษ์และพัฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ โดยการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้นในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และมีการดำเนินงานของ อพ.สธ. อยู่ภายใต้แผนแม่บท ซึ่งแบ่งออกเป็นระยะๆ ละห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยการดำเนินงานในปัจจุบัน อพ.สธ. ได้กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่หก ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ดังนี้

 1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
 2. กรอบการสร้างจิตสำนึก
  กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
  กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
  กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
 3. กรอบการสร้างจิตสำนึก
  กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
  กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม...

แผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. ระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. ระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริในการพัฒนาพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน และเกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย และมีพันธกิจในการพัฒนาเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้เพิ่มเติมโครงการที่ อพ.สธ. กำหนดในเบื้องต้น ในกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก โดยมีโครงการรวมทั้งสิ้น 22 โครงการ ใช้งบประมาณ 268,346,405 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม...

(ร่าง) แผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. ระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2569)

การจัดทำแผนปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. - สผ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังคงจัดทำตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) โดยในเบื้องต้นได้กำหนดโครงการภายใต้กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ งบประมาณ 74,891,540 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม...