อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


การจัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
“ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”

ปี 2560 | 2562

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ หัวข้อ “สผ. ร่วมคุ้มครองพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ คืนสมดุลสู่ทรัพยากรไทย” ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จ.นครราชสีมา โดยนำเสนอนิทรรศการเพื่อสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกสถานภาพของสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หรือ Red Lists และแนวทางการดำเนินงานเพื่อปกป้องชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ พลับพลึงธาร นกกระเรียนพันธุ์ไทย และนกชายเลนปากช้อน และจัดแสดงตัวอย่างภาพและข้อมูลชนิดพันธุ์ที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟู ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชและสัตว์เฉพาะถิ่นของประเทศไทยที่อยู่ในภาวะที่ถูกคุกคาม และจำเป็นต้องมีการดำเนินงานคุ้มครองและจัดการอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย เสือปลา จำปีสิรินธร ปลาซิวสมพงษ์ นกเด้าลมแม่น้ำโขง นกแสกทุ่งหญ้า ปูเจ้าพ่อหลวง และว่านเข้าพรรษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงวิดีทัศน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และกิจกรรมระบายสีเข็มกลัดที่ระลึกชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ถูกคุกคาม