อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


ประกาศ/คำสั่ง

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขาธิการ สผ. ได้มีคำสั่ง สผ. ที่ 377/2560 สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. โดยมี นายนวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ จัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) จัดทำแผนปฏิบัติการรายปี ดำเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ.

รายละเอียดเพิ่มเติม...

2. การประชุม

คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เรื่องเพื่อทราบ

          1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.)
          2. การเตรียมการจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”

          เรื่องเพื่อพิจารณา

          1. (ร่าง) แผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. ระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)
          2. (ร่าง) แผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
          3. (ร่าง) แผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2562