อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะทำงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขาธิการ สผ. ได้มีคำสั่ง สผ. ที่ 377/2560 สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. โดยมี นายนวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ จัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) จัดทำแผนปฏิบัติการรายปี ดำเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ.

(คำสั่ง สผ. ที่ 377/2560)

          การประชุม

          คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ครั้งที่ 1/2564

          คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ครั้งที่ 1/2563

          คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ครั้งที่ 1/2562

          คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ครั้งที่ 2/2561

          คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ครั้งที่ 1/2561

          คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ครั้งที่ 1/2560

คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่ม G7 กลุ่มนโยบายในเรื่องทรัพยากร

          การประชุม

          คณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2564