อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2564


          การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่ม G7 กลุ่มนโยบายในเรื่องทรัพยากร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

          เรื่องเพื่อพิจารณา

แนวทางการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)

รายละเอียดเพิ่มเติม...