อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เรื่องเพื่อพิจารณา
          1. (ร่าง) แผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. ระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)
          2. (ร่าง) แผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจำปี   พ.ศ. 2560
          3. (ร่าง) แผนปฏิบัติการ อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม...