อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2

          เรื่องเพื่อพิจารณา
          การจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) ตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)

รายละเอียดเพิ่มเติม...