อพ.สธ.      
หน้าหลัก | ความเป็นมา | แผนแม่บท | คณะกรรมการ | คณะทำงาน | แผนปฏิบัติงาน | กิจกรรม | รายงานผลการปฏิบัติงาน


คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เรื่องเพื่อพิจารณา
          
การทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) และการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม...