เอกสาร สิ่งพิมพ์

รายงานแห่งชาติ

NR 6

NR 5

NR 4

NR 3

NR 2

NR 1


รายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 6

บรรณาธิการ : เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย และวัลลภ ปรีชามาตย์

จำนวนหน้า : 243 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : มิถุนายน 2562

เนื้อหา : รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย, เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ, การดำเนินงานของประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายไอจิ และกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช, การประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายระดับชาติ ตลอดจนมาตรการ วิธีการที่ใช้ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น, และการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

Download

Thailand National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity (5th National Report)

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 104 หน้า พิมพ์ครั้งแรก 2558

เนื้อหา : การอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายไอจิ ตลอดจนสถานภาพ และแนวโน้มของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย การทบทวนนโยบายและมาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 และภาพรวมของแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564

Download

Thailand National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity (4th National Report on 2009)

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 76 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2552

เนื้อหา :สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ในบริบทด้านสิ่งแวดล้อม นโยบาย กฎหมาย และวัฒนธรรม และสรุปข้อมูลของนโยบาย มาตรการและแผนความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ และกลยุทธ์ทั่วโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช ฉบับล่าสุด ที่ระบุถึงความหลากหลายของพืชในประเทศไทยในภาพรวม และชนิดพันธุ์พืชไทยที่สำคัญและถูกคุกคาม รวมถึงการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพันธุกรรม ระดับชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ

Download

National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity 3

ผู้เขียน : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 64 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2549

เนื้อหาสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากกรณีพิบัติภัยสึนามิต่อประเทศไทย การดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นในความท้าทายและแนวโน้มในอนาคตด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

Download

National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity 2

ผู้เขียน :สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 60 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2545

เนื้อหา : สถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย สรุปการดำเนินงานภายใต้นโยบาย มาตรการ และแผนความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2541-2545 และ นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2546-2550 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน การส่งเสริมสมรรถนะในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

Download

Biodiversity Conservation in Thailand National Report Implementation of Article 6 of the Convention on Biological Diversity

ผู้เขียน :ฐิติพันธุ์ พุกภักดี ตรวจ/แก้ บรรพต ณ ป้อมเพชร และสิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 142 หน้า พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม 2549

เนื้อหา :เนื้อหาประกอบด้วยสถานภาพ กิจกรรม นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย สรุปการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ

Download