เอกสาร สิ่งพิมพ์

เอกสารเกี่ยวกับความหลากหลาย

20 สัตว์ 10 พืช

ศัพท์มะพร้าว

ศัพท์กล้วย

ศัพท์ข้าว

ศัพท์บัว

Q Sirikit EN

Q Sirikit TH

City and Bio

FOREST_th

FOREST_en

Nagoya_ABS

Nagoya_Protocal

Nagoya_KL

BDCC

GEO4

GBO4

GBO3

GBO2_th

GBO2_en

GBO1_en

TH Bio

--

--

--

--

CPB_en

CBD_en

CBD_th

FF

Guidebook


คู่มือสำหรับกระบวนการของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้เขียน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 48 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2563

เนื้อหา : คู่มือสำหรับกระบวนการของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

Download

สัตว์และพืชสัญลักษณ์ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

เรียบเรียง : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 24 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : 2553

เนื้อหา : สัตว์และพืช 30 ชนิด สัญลักษณ์ของปีสากลแห่งความหลาสกหลายทางชีวภาพ ปี 2553 เป็นตัวแทนความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่มีความสำคัญ มีคุณค่าต่อระบบนิเวศ เป็นชนิดพันธุ์ที่หายากหรือพบเฉพาะในประเทศไทย และเปรียบเสมือนตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

Download

ศัพท์มะพร้าว: พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับมะพร้าว

ผู้เขียน : ณรงค์ โฉมเฉลา

จำนวนหน้า : 112 หน้า พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม 2551

เนื้อหา : รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับมะพร้าว (เรียงลำดับอักษรไทยและโรมัน) ศัพท์พฤกษศาสตร์(เรียงลำดับอักษรไทยและโรมัน) ศัพท์เกี่ยวกับกระต่ายขูดมะพร้าว ศัพท์ชื่อพันธุ์มะพร้าว ศัพท์พืชอื่นที่มีชื่อว่ามะพร้าว สำนวนไทยและคำพังเพยเกี่ยวกับมะพร้าว ศัพท์เกี่ยวกับมะพร้าวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ความหมายของคำว่า นาฬิกา นาฬิเก นาเก นรเก และกัลปพฤกษ์ คติความเชื่อเกี่ยวกับมะพร้าว และมะพร้าวประหลาด

Download

ศัพท์กล้วย: พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับกล้วย

ผู้เขียน : ณรงค์ โฉมเฉลา

จำนวนหน้า : 128 หน้า พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม 2551

เนื้อหา : รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกล้วย ศัพท์พฤกษศาสตร์(เรียงลำดับอักษรโรมันและไทย) ชนิดกล้วยในธรรมชาติ (เลียงลำดับตามชื่อวิทยาศาสตร์และอักษรไทย) สำนวนและคำพังเพยอื่นเกี่ยวกับกล้วย ศัพทือื่นที่มีชื่อว่ากล้วย พันธุ์กล้วยในวรรณคดีไทย ชื่อพันธุ์กล้วยในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยปลูก รายชื่อพันธุ์กล้วยไทย สายพันธุ์กล้วยไทย ชื่อของกล้วยไทยในต่างแดน กลัวยกับประเพณีไทย และคติความเชื่อเกี่ยวกับกล้วย

Download

ศัพท์ข้าว : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับข้าว

ผู้เขียน : ณรงค์ โฉมเฉลา

จำนวนหน้า : 114 หน้า พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม 2551

เนื้อหา : รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับข้าว ศัพท์พฤกษศาสตร์(เรียงลำดับอักษรโรมันและไทย) ศัพท์ประเภทของข้าว ศัพท์ชนิดข้าวในสกุล Oryza ศัพท์อาหารที่ทำจากข้าว (เฉพาะที่ขึ้นต้นด้วนคำว่า 'ข้าว') ศัพท์เครื่องดื่มที่ทำจากข้าว ศัพท์พืชอื่นที่มีชื่อว่า 'ข้าว') ศัพท์ข้าวที่เป็นทั้งประเภท/ ชนิดของข้าวหรืออาหารที่ทำจากข้าว และพืชอื่น ศัพท์ข้าวที่ใช้ในประเพณีไทย ศัพท์เครื่อมือทำนาท้องถิ่น ศัพท์ภาชนะที่ใช้ในการนึ่งและบรรจุข้าวเหนียว ศัพท์ข้าวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สำนวนและคำพังเพยอื่นเกี่ยวกับข้าว ประเพณีไทยเกี่ยวกับข้าว ถนนที่มีคำว่า "ข้าว" อาหารที่ทำจากข้าวที่เป็นสถิติโลก การจำแนกประเภทของข้าว และชื่อพันธุ์ข้าวที่เป็นประโยค

Download

ศัพท์บัว : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับบัว

ผู้เขียน : ณรงค์ โฉมเฉลา

จำนวนหน้า : 112 หน้า พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม 2550

เนื้อหา : รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับบัว คำศัพท์ที่มีคำว่าบัวแต่ไม่ใช่บัว (รวมทั้งที่มีรากศัพท์ที่แปลว่าบัว แต่หมายถึงอย่างอื่น) สำนวนเกี่ยวกับบัว พืชอื่นที่มีชื่อว่าบัว ชื่ออำเภอและจังหวัดที่มีความหมายว่าบัว ศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไป ศัพท์พฤกษศาสตร์(เรียงลำดับอักษรโรมันและไทย) หลักเกณฑ์ในการเขียนชื่อพืช โดยเฉพาะชื่อบัว รูปวิธานของบัวไทย ชื่อพันธุ์บัวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 ความหมายของ บัวสาย บัวกินสาย บัวผัน บัวขาบ เหง้าบัว ไหลบัว รากบัว และ lotus คำศัพท์บัวที่สับสน และความสับสนในความหมายของคำว่า petaloid

Download

Her Majesty Queen Sirikit Mother of Thailand Biodiversity Protection

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

ประสานงาน : ภาณุวัตร กมุทชาติ สโรชา หรุ่นศิริ พรรณี พานทอง

จำนวนหน้า : 60 หน้า พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม 2555

Download

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายางชีวภาพ

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

ประสานงาน : ภาณุวัตร กมุทชาติ สโรชา หรุ่นศิริ พรรณี พานทอง

จำนวนหน้า : 60 หน้า พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม 2555

Download

ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง (City and Biodiversity)

บรรณาธิการ : นิรวาน พิพิธสมบัติ วัลลภ ปรีชามาตย์

ประสานงาน : อาภากร คณะโจทย์

จำนวนหน้า : 110 หน้า พิมพ์ครั้งแรกกันยายน 2555

Download

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 22 พฤษภาคม 2554 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ขุมทรัพย์แห่งชีวิต

แปลโดย : ดร.แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล

แปลจาก : ไพราณี สุขสุเมฆ

ประสานงาน : สิริวรรณ สงวนทรัพย์ และปัทมา ดำรงผล

จำนวนหน้า : 48 หน้า พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม 2554

Download

Forest Biodiversity Earth's Living Treasure

Download

NAGOYA ABS

Download

NAGOYA PROTOCOL

Download

NAGOYA – KUALA LUMPUR

Download

ความหลากหลายทางชีวภาพ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แปลโดย : ดร.แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล

แปลจาก : Biodiversity and climate change

พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม 2550

เนื้อหา : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อระบบนิเวศต่าง ๆ รวมถึงโอกาสในการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Download

Global Environment Outlook 4

Download

ไฟล์ย่อย [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ]

Global Biodiversity Outlook 4

Download

Global Biodiversity Outlook 3

Download

รายงานโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 2

แปลโดย : ไพราณี สุขสุเมฆ

แปลจาก : Global Biodiversity Outlook 2

จำนวนหน้า : 90 หน้า พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม 2550

เนื้อหา : การวิเคราะห์ประเมินสถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มของความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก ปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่ผลักดันให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีภภาพ ตัวอย่างความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ ตลอดจนการสรุปสถานภาพการดำเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ปี ค.ศ. 2010 และการปฏิบัติการที่สำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการสูญเสีย ความหลากหลายทางชีึวภาพอย่างมีนัยสำคัญในปี ค.ศ. 2010 ที่กำลังใกล้เข้ามา

Download

Global Biodiversity Outlook 2

Download

Global Biodiversity Outlook 1

Download

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

เรียบเรียง : สิริกุล บรรพพงศ์ และ สิตา ผลโภค

จำนวนหน้า : 48 หน้า พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ 2547

เนื้อหา : เขตชีวภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพฤกษชาติและพันธุ์สัตว์ สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและแนวโน้มในอนาคต

Download [ ไทย | อังกฤษ ]

ความหลากหลายทางชีวภาพ "โลกทำอะไรบ้าง แล้วเราจะทำอะไร

เรียบเรียง : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 60 หน้า พิมพ์ครั้งแรกกันยายน 2546

เนื้อหา : ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ กำเนิดอนุสัญญาฯ เนื้อหา หลักการและขอบเขตอนุสัญญาฯ พันธกรณี การดำเนินงาน และบทบาทของอนุสัญญาฯ พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ การดำเนินงานของอนุสัญญาฯร่วมกับอนุสัญญาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ และการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Download

ประเทศไทยกับการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

เรียบเรียง : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 28 หน้า พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ 2546

เนื้อหา : เจตนารมณ์ พันธกรณี ความคืบหน้าของอนุสัญญาฯ สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย กฎหมาย การเตรียมการ และการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ

Download

หนึ่งทศวรรษอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 1

เรียบเรียง : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 36 หน้า พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม 2545

เนื้อหา : ความเป็นมาของอนุสัญญาฯ วัตถุประสงค์และวิถีทางสู่ความสำเร็จของอนุสัญญาฯ โครงสร้างและการบริหารอนุสัญญาฯ พันธกรณีของภาคีอนุสัญญาฯ การอนุวัตอนุสัญญาฯ ความร่วมมือในการดำเนินงาน และการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ

Download

หนึ่งทศวรรษอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 2

เรียบเรียง : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 60 หน้า พิมพ์ครั้งแรกกันยายน 2546

เนื้อหา : หัวข้อสาระสำคัญหลักและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ประเด็นที่สัมพันธ์กับงานขององค์กรและอนุสัญญาอื่น กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายงานแห่งชาติ การรับรองพิธีสาร ข้อตกลงทางการเงินและกลไกทางการเงิน และอนาคตของอนุสัญญาฯ

Download

Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity

จำนวนหน้า : 30 หน้า พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม 2547

เนื้อหา : เนื้อหาและภาคผนวก ของพิธีสารคาตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ภายใต้อนุสัญญาฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 และมีวัตถุประสงค์เพื่อเกื้อกูลต่อการขนย้าย การควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) อย่างปลอดภัย

Download

Convention on Biological Diversity

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 34 หน้า พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน 2544

เนื้อหาเนื้อหาและภาคผนวกของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ข้อมูลภาษาอังกฤษ)

Download

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 34 หน้า พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม 2544

เนื้อหาเนื้อหาและภาคผนวกของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (เอกสารแปลจาก Convention on Biological Diversity)

Download

ความหลากชนิดของปลาน้ำจืดในประเทศไทย

บรรณาธิการ : ชวลิต วิทยานนท์ จรัลธาดา กรรณสูต และ จารุจินต์ นภีตะภัฏ

จำนวนหน้า : 102 หน้า พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม 2540

เนื้อหาความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์ปลาน้ำจืดไทย การศึกษา รายชื่อและแหล่งที่พบพรรณปลาน้ำจืดของประเทศไทย

Download

IPBES

Vol.1

Vol.2

Vol.3

Vol.4

Vol.5

Vol.6


เล่มที่ 1 IPBES คืออะไร?

Download

เล่มที่ 2 สรุปสาระสำคัญจากรายงานการประเมินระเบียบวิธีการศึกษาสถานการณ์จำลองและแบบจำลองของความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

Download

เล่มที่ 3 สรุปสาระสำคัญจากรายงานการประเมินผู้ผสมเกสร การผสมเกสรกับการผลิตอาหาร

Download

เล่มที่ 4 สรุปสาระสำคัญจากรายงานการประเมินความเสื่อมโทรมของดิน และการฟื้นฟูสภาพดิน

Download

เล่มที่ 5 สรุปสาระสำคัญจากรายงานการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศในระดับภูมิภาค

Download

เล่มที่ 6 สรุปสาระสำคัญจากรายงานการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศในระดับโลก

Download