นโยบาย

ภายในประเทศ

  • นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนพ.ศ. 2541-2545  พ.ศ. 2546-2550  พ.ศ. 2551-2555
  • พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
  • แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564

                     แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559
                     แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

  • ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

                     แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

  • ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
  • แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
  • นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2579

                     แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564

ต่างประเทศ

  • อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

                     แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ

  • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

                     แผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ค.ศ. 2016-2024

  • กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
  • ยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559-2568