หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญา


อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ASEAN Centre for Biodiversity | SwedBio

 


อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์

http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/bcigraylogo.png

 


อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
หรืออนุสัญญาแรมซาร์

BirdLife International | EO4wildlife

 


อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์
ที่มีการอพยพย้ายถิ่น

logo of BioNET-INTERNATIONAL: the Global Network for Taxonomy

 


อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

Botanic Gardens Conservation International

 


อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก

 


อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ
(CIESIN)

International Plant Protection Convention - Wikipedia

 


อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
United Nations Convention on the Law of the Sea | UNEP Law and Environment  Assistance Platform

 


โครงการมนุษย์และชีวมณฑล
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/coral.gif

 


สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืช เพื่ออาหารและการเกษตร (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture : ITPGR)
GRAIN | ITPGR: farmers' rights or a fools bargain?

 


กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
http://division.dwr.go.th/bic/wp-content/uploads/2018/04/250px-Seal_of_ASEAN.svg_.png