หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายในประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ACB ASEAN Centre for Biodiversity
ASEAN Centre for Biodiversity | SwedBio

 


Bat Conservation International
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/bcigraylogo.png

 


BirdLife International
BirdLife International | EO4wildlife

 


BioNET
logo of BioNET-INTERNATIONAL: the Global Network for Taxonomy

 


Bioversity International


Botanic Gardens Conservation International (BGCI)
Botanic Gardens Conservation International

 


CABI International
CABI Logo

 


Center for International Earth Science Information Network (CIESIN)
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/logo_ciesin.jpg

 


Center for International Forestry Research
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/logocifor.jpg

 


Coral Cay
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/coral.gif

 


Ecology center
Ecology Center

 


FAO

 


Fauna & Flora International (FFI)
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/fauna-flora.png

 


Intergovernmental Oceanographic Commission
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/ioc-unesco.png

 


International Coral Reef Initiative (ICRI)
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/icriforum.gif

 


KEW Royal Botanic Gardens, Kew
The Royal Botanic Gardens

 


Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/gbif_05.jpg

 


Global Environment Facility
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/gef.png

 


Greenpeace Green peace Southeast Asia
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/greenpeace.jpg

 


NatureServe
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/natureserve.png

 


Sustainable Forest Initiatave

 


South African National Biodiversity Institute

 


The International Whaling Commission
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/final_logo_rgb.png

 


The Global Invasive Species Programme
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/gisp.jpg

 


The Nature Conservancy (TNC)

http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/nature_conser.gif

 


The Ocean Conservancy
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/ocean.jpg

 


The World Conservation Union
(International Union for Conservation of Nature)

http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/iucn51.jpg

 


TRAFFIC

http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/traffic_logo.gif

 


UNESCO

 


United Nations Development Programme (UNDP)
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/undp.jpg

 


United Nations Environment Programme
(UNEP)

http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/unep.gif

 


UNEP-WCMC
(World Conservation Monitoring Centre)

http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/wcmc.jpg

 


World Wildlife Fund
(WWF)

http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/wwfthai.jpg

 


World Resources Institute (WRI)
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/wri_logo.jpg

 


Wetlands International
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/wi_logo.jpg

 


WorldFish Center
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/worldfishcenter.png

 


World Water Council
http://chm-thai.onep.go.th/images/logo/WorldWaterF.jpg