Photo Gallery 2553

แถลงข่าวผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีภาพ ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 พฤศจิกายน 2553