Photo Gallery 2553

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2553 งานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการความหลากหลายชีวภาพ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ปตท. สำนักงานใหญ่