Photo Gallery 2554

การสัมมนา เรื่องทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 : ส่งมอบความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นต่อไป ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2554 ณ ห้องเพชรไพฑูรย์ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี