Photo Gallery 2554

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่อเผยแพร่แนวคิดและระดมความเห็นต่อแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (แผนไอจิ) และ NBSAP ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2554 เวลา 08:30 – 16:00 น. ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น