Photo Gallery 2554

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่แนวความคิดและระดมความเห็นต่อแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (แผนไอจิ) และพิธีสารนาโงยา เรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก