Photo Gallery 2555

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคสำรวจและวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพโครงการวิเคราะห์ประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Hotspot) จังหวัดเชียงใหม่ลำพูน ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2555 ณ สถานีวิจัยดอยปุย (สวนบวกห้า) มหาวิทยาลัยเกษตร จังหวัดเชียงใหม่