Photo Gallery 2555

การการประชุมเชิงปฎิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี 2555 เรื่อง "การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนพื้นที่ชุ่มน้ำและชุมชน" วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ