Photo Gallery 2555

งานเกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 3 "ข้าวของพ่อ วิถีพอเพียง" โดยนิตยสารเส้นทางเศรษฐี และนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางแค วันที่ 22-26 กุมพาพันธ์ 2555