Photo Gallery 2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2556 เรื่อง "รักน้ำ ดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำ" วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ