Photo Gallery 2556

การประชุมวิชาการเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง น้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Water and Biodiversity) วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ