Photo Gallery 2556

การประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การปรับปรุงการจัดสถานภาพการถูกคุกคามของสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย (กลุ่มนก กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน และกลุ่มปลา) วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ