Photo Gallery 2558

การประชุมรับฟังความเห็น เรื่อง การเข้าเป็นภาคีพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ