Photo Gallery 2560

การประชุม ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องธาราทอง 2 ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่