2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553

Photo Gallery 2553

27-28 ธันวาคม 2553 การมองความหลากหลายทางชีวภาพฯ ณ โรงแรมฮอลลิเดย์อินท์ จ. เชียงใหม่

1-9 ธันวาคม 2553 งานเฉลิมพระเกียรติ "แผ่นดินของเรา" ณ ลานพระราชวังดุสิต และถนนราชดำเนินนอก

23-24 พฤศจิกายน 2553 งานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการฯ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ปตท.

20-21 พฤศจิกายน 2553 เทศการดูนกเมืองไทน ครั้งที่ 10 ณ สถานต่างอากาศบางปู
จ. สมุทรปราการ

8 พฤศจิกายน 2553 แถลงข่าวผลการประชุม COP10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

18-29 ตุลาคม 2553 การประชุม COP10
ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

23-24 กันยายน 2553 มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

19 สิงหาคม 2553 การประชุมเตรียมการสำหรับสมัชชาภาคีฯ ณ โรงแรมมารวย
การ์เด้น กรุงเทพฯ

16-17 สิงหาคม 2553 สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ ณ ไบเทค บางนา

2-6 สิงหาคม 2553 การประชุมวิชาการเนื่องในปีสากลฯ ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

21-22 กรกฎาคม 2553 ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

9-10 กรกฎาคม 2553 กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในปีสากลฯ
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

24-28 มิถุนายน 2553 โครงการอบรมเยาวชนไทยสู่แหล่งเรียนฯ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก

4-5 มิถุนายน 2553
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

4 มิถุนายน 2553
งานวันสิ่งแวดล้อมโลก
ณ สวนตุงและโคมเชียงรายฯ

25-26 พฤษภาคม 2553
การฝึกอบรมเยาวชน
ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า

24–27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จัดนิทรรศการและกิจกรรมอบรมครูฯ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6-9 มกราคม 2553 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์