2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553

Photo Gallery 2556

19 ธันวาคม 2556 การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักฯ ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

9-10 พฤศจิกายน 2556 เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพ สมุทรปราการ

22 สิงหาคม 2556 การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

16 สิงหาคม 2556 การประชุมกลุ่มย่อย
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์
กรุงเทพฯ

9 กรกฎาคม 2556 การประชุมวิชาการเนื่องในวันสากลฯ ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้น

3 มิถุนายน 2556 การปรับปรุงการจัดสถานภาพการถูกคุกคามฯ ณ ห้องบอลรูม ซี โรงแรมมารวย การ์เด้น

27 กุมภาพันธ์ 2556 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานฯ (GSPC) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

4 กุมภาพันธ์ 2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ