มาตรา 30 การรับรองและการแก้ไขภาคผนวก


1. ภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือพิธีสารใดๆ จักเป็นส่วนประกอบของอนุสัญญา หรือของพิธีสารนั้น, ตามแต่กรณี, และ, หากมิได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น, การรับรองอนุสัญญา หรือพิธีสารทำให้เป็นการรับรองภาคผนวกใดๆ ด้วย ในเวลาเดียวกันนั้นภาคผนวกนั้นจักต้องกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการ, วิทยาศาสตร์, วิชาการ, และการบริหาร

2. ยกเว้นที่อาจได้กำหนดไว้ในพิธีสารใดๆ ที่เกี่ยวกับภาคผนวกของพิธีสารนั้น, จักต้องประยุกต์ใช้วิธีการดังต่อไปนี้ในการนำเสนอ, การรับรอง, และการมีผลบังคับใช้ของภาคผนวกที่เพิ่มเติมของอนุสัญญาฉบับนี้หรือภาคผนวกของพิธีสารใดๆ

  • ก) ภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้หรือพิธีสารใดจักต้องถูกเสนอและได้รับการยอมรับโดยสอดคล้องกับวิธีการที่ได้วางไว้ในมาตรา 29
  • ข) ภาคีใด ซึ่งไม่สามารถจะเห็นชอบกับภาคผนวกเพิ่มเติมของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือภาคผนวกของพิธีสารใดๆ จักต้องแจ้งผู้รับมอบ, โดยลายลักษณ์อักษร, ภายในหนึ่งปีจากวันที่ได้รับการติดต่อเพื่อขอการรับรองจากผู้รับมอบ ผู้รับมอบจักแจ้งภาคีทั้งปวง โดยปราศจากการล่าช้า เกี่ยวกับหนังสือแสดงความเห็นซึ่งได้รับมาภาคีหนึ่งๆ อาจถอนเรื่องที่ได้แสดงการคัดค้านไปแล้วในเวลาใดก็ตาม และภาคผนวกจัก, ทันทีทันใดนั้น, มีผลบังคับใช้สำหรับภาคีนั้น ตามเงื่อนไขภายใต้อนุวรรค (ค) ข้างล่างนี้
  • ค) เมื่อครบกำหนดหมดอายุภายในหนึ่งปีจากวันที่ได้รับการติดต่อเพื่อขอการรับรองจากผู้รับมอบภาคผนวกจักมีผลบังคับใช้สำหรับทุกภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือของพิธีสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้เสนอหนังสือแจ้งความเห็น ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดตามอนุวรรค (ข) ข้างต้น

3. การเสนอ, การรับรองและการมีผลบังคับใช้ของข้อแก้ไขภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้หรือของพิธีสารใดๆ จักอยู่ภายใต้วิธีการเดียวกันกับการเสนอ, การรับรองและการมีผลบังคับใช้ของภาคผนวกของอนุสัญญา และภาคผนวกของพิธีสารใดๆ

4. หากภาคผนวกเพิ่มเติมหรือข้อแก้ไขของภาคผนวกเกี่ยวข้องกับข้อแก้ไขของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือของพิธีสารใดๆ ภาคผนวกหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติมจักไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงเวลาที่ข้อแก้ไขของอนุสัญญาหรือของพิธีสารที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้