มาตรา 35 การภาคยานุวัติ


1. อนุสัญญาฉบับนี้ และพิธีสารใดๆ จักเปิดให้รัฐและองค์การผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคภาคยานุวัติ ตั้งแต่วันที่อนุสัญญา หรือพิธีสารที่เกี่ยวข้องได้ปิดการลงนามแล้ว ภาคยานุวัติสารจักถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ผู้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา

2. ภาคยานุวัติสาร, องค์การดังได้อ้างถึงในวรรค 1 ข้างต้น จักแถลงขอบเขตของสมรรถภาพของตนในการรับภาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญา หรือพิธีสารที่เกี่ยวข้อง องค์การนี้จักแจ้งให้ผู้รับมอบทราบด้วย หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของสมรรถภาพของตนในการรับภาระ

3. ข้อกำหนดของมาตรา 34, วรรค 2 จักสามารถนำไปใช้กับองค์การผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งเข้าร่วมเป็นภาคีใหม่ของอนุสัญญาฉบับนี้หรือพิธีสารใดๆ ได้