มาตรา 37 การสงวนสิทธิ

ไม่อาจทำข้อสงวนในอนุสัญญาฉบับนี้