มาตรา 39 การจัดให้มีการเงินเฉพาะกาล


โดยถือว่าได้รับการปรับปรุงโครงสร้างเต็มที่ โดยสอดคล้องกับความต้องการตามมาตรา 21 กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกของโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการเสริมสร้างและการพัฒนาจักต้องเป็นสถาบันดังอ้างถึงในมาตรา 21 บนพื้นฐานเฉพาะกาล สำหรับในระยะระหว่างการมีผลบังคับใช้อนุสัญญาฉบับนี้ จนถึงการประชุมครั้งแรกของสมัชชาภาคี หรือจนกระทั่งสมัชชาภาคี ตัดสินใจกำหนดสถาบัน โดยสอดคล้องกับมาตรา 21