มาตรา 40 การจัดให้มีสำนักเลขาธิการเฉพาะกาล


สำนักเลขาธิการ ซึ่งจะต้องจัดหาโดยผู้อำนวยการบริหารของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ จักเป็นสำนักเลขาธิการ ดังได้อ้างถึงในมาตรา 24, วรรค 2 บนพื้นฐานเฉพาะกาล สำหรับในระยะระหว่างการมีผลบังคับใช้อนุสัญญาฉบับนี้ จนถึงการประชุมครั้งแรกของสมัชชาภาคี