มาตรา 41 ผู้รับมอบ


เลขาธิการองค์การสหประชาชาติจักรับหน้าที่เป็นผู้รับมอบอนุสัญญาฉบับนี้ และพิธีสารใดๆ