เนื้อหา

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

เนื้อหาอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้วางพันธกรณีเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ โดยเนื้อหาของอนุสัญญาฯ ประกอบด้วยสามส่วนซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมาย ได้แก่