ประเทศภาคี


อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในลำดับที่ 188 และอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน (เดือนพฤษภาคม 2558) มีประเทศภาคีอนุสัญญา 196 ประเทศ ดังนี้


ลำดับ ประเทศ / รัฐ ลงนามรับ มีผลบังคับใช้
1 Afghanistan  รัฐอิสลามอัฟกานิสถาน 1992-06-12  2002-09-19 
2 Albania  สาธารณรัฐแอลบาเนีย 1994-01-05 
3 Algeria  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 1992-06-13  1995-08-14