เป้าหมาย 2010


อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมาย 2010

เป้าประสงค์และเป้าหมายย่อย เพื่อเอื้ออำนวยการดำเนินงานโดยสอดคล้องระหว่างโปรแกรมงาน และเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานสำหรับเป้าหมายในชาติ มีดังนี้

คุ้มครององค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าประสงค์ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ถิ่นที่อยู่อาศัย และชีวนิเวศ

เป้าหมาย 1.1 : อย่างน้อย 10% ของแต่ละเขตนิเวศของโลก ได้รับการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิผล

เป้าหมาย 1.2 : พื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะ ได้รับคุ้มครอง

เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดพันธุ์

เป้าหมาย 2.1 : ฟื้นฟู ดำรงรักษา หรือลดการเสื่อมถอยของประชากรของชนิดพันธุ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เลือกเป็นตัวอย่าง

เป้าหมาย 2.2 : สถานภาพของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ได้รับการปรับปรุง

เป้าประสงค์ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรม

เป้าหมาย 3.1 : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชปลูก สัตว์เลี้ยง และชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้น ปลา และสัตว์ป่าที่ถูกเก็บเกี่ยว และชนิดพันธุ์ที่มีคุณค่าอื่นๆที่อนุรักษ์ไว้ และความรู้พื้นเมืองและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้รับการดำรงรักษา

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ 4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการบริโภคอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย 4.1 : ผลผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้มาจากแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนและพื้นที่การผลิตได้รับการจัดการโดยสอดคล้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมาย 4.2 : การบริโภคทรัพยากรชีวภาพ อย่างไม่ยั่งยืน หรือผลกระทบจากการบริโภคนั้น ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการลดลง

เป้าหมาย 4.3 : ไม่มีชนิดพันธุ์ใดของพรรณพืช และพรรณสัตว์ป่าที่ตกอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศ

แก้ไขการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าประสงค์ 5 แรงกดดันจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง และความเสื่อมโทรมจากการใช้ที่ดิน และการใช้น้ำอย่างไม่ยั่งยืน ได้รับการลดลง

เป้าหมาย 5.1 : อัตราการสูญเสีย และความเสื่อมโทรม ของถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ลดลง

เป้าประสงค์ 6 ควบคุมการคุกคามจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

เป้าหมาย 6.1 : เส้นทางสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มจะรุกราน ได้รับการคุกคาม

เป้าหมาย 6.2 : แผนการจัดการสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่คุกคามระบบนิเวศ ถิ่นที่อยู่อาศัยหรือชนิดพันธุ์ มีพร้อมอยู่แล้ว

เป้าประสงค์ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมลพิษ

เป้าหมาย 7.1 : ดำรงรักษา และเพิ่มพูนความยืดหยุ่นขององค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย 7.2 : ลดมลภาวะ และผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าประสงค์ 8 ดำรงรักษาสมรรถนะของระบบนิเวศที่จะนำมาซึ่งผลผลิตและบริการ และในการเกื้อหนุนการดำรงชีวิต

เป้าหมาย 8.1 : ได้รับการดำรงรักษาสมรรถนะของระบบนิเวศ ที่จะนำมาซึ่งผลผลิตและบริการ

เป้าหมาย 8.2 : ทรัพยากรชีวภาพที่เกื้อหนุนในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหารของท้องถิ่น และการดูแลสุขอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนจน ได้รับการดำรงรักษา

คุ้มครองความรู้ การประดิษฐ์คิดค้นและการถือปฏิบัติที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

เป้าประสงค์ 9 ดำรงรักษาความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่น

เป้าหมาย 9.1 : ความรู้ การประดิษฐ์คิดค้นและการถือปฏิบัติที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีได้รับการคุ้มครอง

เป้าหมาย 9.2 : สิทธิของชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่น เหนือความรู้ การประดิษฐ์คิดค้นและวิถีปฏิบัติที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีของตน รวมถึงสิทธิที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ได้รับการคุ้มครอง

ให้หลักประกันการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม

เป้าหมาย 10.1 : การถ่ายโอนทรัพยากรพันธุกรรมทั้งหมดเป็นไปโดยสอดคล้องกันอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรม พืชเพื่ออาหารและเกษตร (ITPGR) และความตกลงอื่นที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย 10.2 : ผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์และอื่นๆ ได้ถูกแบ่งปันกับประเทศซึ่งเป็นผู้ให้ทรัพยากร ดังกล่าว

ให้หลักประกันว่ามีทรัพยากรที่เพียงพอ

เป้าประสงค์ 11 ภาคีอนุสัญญาฯ มีสมรรถนะ ทางการเงิน บุคลากร วิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยีมากขึ้น ในการอนุวัตอนุสัญญาฯ

เป้าหมาย 11.1 : ทรัพยากรทางการเงินใหม่และเพิ่มเติมได้รับการถ่ายทอดไปยังภาคีอนุสัญญาฯ ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพันธสัญญาของตนภายใต้อนุสัญญาฯ โดยสอดคล้องตามมาตรา 20

เป้าหมาย 11.2 : เทคโนโลยีได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ภาคีอนุสัญญาฯ ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้สามารถการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามพันธสัญญาของตนภายใต้อนุสัญญาฯ โดยสอดคล้องตามมาตรา 20 วรรค 4 ของอนุสัญญาฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>