พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์


กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ของกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับปี 2011-2020

พันธกิจ

เพื่อเกื้อกูลอย่างมีนัยยสำคัญต่อการดำเนินแนวทางตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนกลยุทธ์ของอนุสัญญาฯ ปี 2011-2020 โดยการบริการข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล และวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและเอื้ออำนวยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ การแบ่งปันความรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเพื่อจัดตั้งเครือข่ายปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังของภาคี และพันธมิตร

เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์

เป้าประสงค์ 1: ของกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลาย ทางชีวภาพกลาง จัดหาบริการข้อมูลข่าวสารทั่วโลกที่มีประสิทธิผล เพื่อเอื้ออำนวยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของอนุสัญญาฯ
 1. เลขาธิการอนุสัญญาฯ มีสมรรถนะที่จะดำรงกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพกลางที่มีประสิทธิผลให้คงอยู่ยั่งยืน
 2. มีเวปไซต์อนุสัญญาฯ ที่มีคุณภาพสูงและหาได้ง่ายในหกภาษาสหประชาชาติ
 3. บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิผล ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
 4. เลขาธิการอนุสัญญาฯ เอื้ออำนวยการจัดทำเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติการระหว่างภาคีและพันธมิตร
 5. มีข้อแนะแนวทางสำหรับภาคีและพันธมิตร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าประสงค์ 2: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ จัดให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิผล เพื่อเอื้ออำนวย การดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555
 • ทุกภาคีมีสมรรถนะที่จะดำรงกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติที่มีประสิทธิผลให้คงอยู่ยั่งยืน
 • มีเวปไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติที่มีคุณภาพสูงและหาได้ง่าย
 • ข้อมูลข่าวสารแห่งชาติถูกแลกเปลี่ยนผ่านเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ภาคีทำแนวทางร่วมกันและแบ่งปันความรู้กัน ผ่านเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
 • พันธมิตรและเลขาธิการอนุสัญญาฯ เกื้อกูลต่อการจัดทำกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
เป้าประสงค์ 3: พันธมิตรขยายเครือข่ายและบริการออกไปอย่างมีนัยยสำคัญ
 • พันธมิตรสามารถดำรงการมีส่วนร่วมในกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
 • มีเวปไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณภาพสูงในภูมิภาค และประเด็นสาระสำคัญหาได้ง่าย
 • ข้อมูลข่าวสารของพันธมิตรถูกแลกเปลี่ยนผ่านเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
 • พันธมิตรดำเนินแนวทางร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ