โปรแกรมงาน


โปรแกรมงานในประเด็นหัวข้อสาระสำคัญ (thematic programmes)

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (COP) ได้ริเริ่มดำเนินงานในประเด็นหลัก 7 หัวข้อ ซึ่งแบ่งตามระบบนิเวศที่สำคัญของโลก โดยได้จัดทำโปรแกรมงานสำหรับแต่ละระบบนิเวศขึ้น ในแต่ละโปรแกรมงานจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าหมาย หลักการพื้นฐาน งานที่ต้องทำในอนาคต ประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณา ผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงกรอบเวลา แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานเพื่อบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว อนึ่ง โปรแกรมงานเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม โดยคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) และสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

โปรแกรมงานในประเด็นหัวข้อสาระสำคัญ มีดังต่อไปนี้