โปรแกรมงาน

โปรแกรมงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง (cross-cutting issues)

อนุสัญญาฯ ได้จำแนกระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง (Cross-Cutting Issues) ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโปรแกรมงานในประเด็นหัวข้อสาระสำคัญ (Thematic Programmes) โดยประเด็นเหล่านี้ระบุอยู่ในมาตรา 6 ถึงมาตรา 20 ของอนุสัญญาฯ ตัวอย่างเช่น ความปลอดภัยทางชีวภาพ การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา อนุกรมวิธาน หรือในมาตรา 8 (j) ที่เกี่ยวกับประเด็นความรู้ การประดิษฐ์คิดค้น และวิธีการปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งในบางประเด็นมีหัวข้อการจัดทำโปรแกรมงานแล้ว เช่น โปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง โปรแกรมงานว่าด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือทางเทคโนโลยี ส่วนประเด็นหัวข้ออื่นๆ มีการจัดทำหลักการหรือแนวทางเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการดำเนินการ เช่น แนวทางบอนน์ว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม และหลักการแอดดิส อาบาบาว่าด้วยการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นต้น

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง (cross-cutting issues) มีดังต่อไปนี้