ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง

ร้อยละ 70 ของพื้นผิวโลกประกอบด้วยทะเลและมหาสมุทร สิ่งมีชีวิตในทะเลบางชนิดมีอายุเก่าแก่กว่ามนุษย์ มนุษย์ได้ตุกคามความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งจากการหาปลา และการขนส่ง รวมถึงการปล่อยน้ำทิ้ง น้ำที่ชะล้างจากพื้นที่เกษตร รวมถึงชนิดพันธุ์จากภายนอก

สมัชชาภาคีอนุสัญญว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ 4 พ.ศ.2541 ได้ให้การรับรองโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง และได้มีการทบทวนและปรับปรุงในปี พ.ศ.2547 โดยเน้นการจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ การใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างยั่งยืน พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง การเพาะเลี้ยง และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

รายละเอียดเพิ่มเติม [ ภาษาไทย ][ ภาษาอังกฤษ ]