ความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขา

ภูเขามีอยู่ทั่วทุกทวีป เป็นแหล่งของความหลากหลายทั้งถิ่นที่อยู่และชนิดพันธุ์ เป็นแหล่งก่อกำเนิดน้ำจืดมากกว่าครึ่งหนึ่งที่มนุษย์ได้ใช้

สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ 7 พ.ศ.2547 ได้ให้การรับรองโปรแกรมงานภูเขา โดยโปรแกรมงานฯ มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ

  • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์
  • วิธีดำเนินการในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์
  • กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติม [ ภาษาอังกฤษ ]