ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำในแผ่นดิน

ระบบนิเวศแหล่งน้ำในแผ่นดินบ่อยครั้งถูกดัดแปลงโดยมนุษย์ มากกว่าระบบนิเวศบก หรือทางทะเล และเป็นระบบนิเวศที่ถูกคุกคามมากที่สุดเทียบกับระบบนิเวศทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ความเสื่อมโทรมและการสูญเสียถิ่นที่อยู่ การถ่ายน้ำออกจากพื้นที่ การใช้ประโยชน์เกินศักยภาพ มลพิษ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน คือ ปัจจัยคุกคามหลักต่อระบบนิเวศและทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ 4 พ.ศ.2541 ได้ให้การรับรองโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำในแผ่นดิน โปรแกรมงานฯ มีแนวทางการดำเนินงาน คือ

  • ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำในแผ่นดินอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการจัดหาแหล่งทุนที่เหมาะสม
  • ประยุกต์ใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศในการจัดการระบบนิเวศแหล่งน้ำในแผ่นดิน
  • สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและชนพื้นเมืองในการฟื้นฟู การจัดการ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำในแผ่นดินอย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมในแหล่งน้ำในแผ่นดิน
  • ใช้ประโยชน์และอ้างอิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ เทคโนโลยีของชุมชนและชนพื้นเมือง โดยการมีส่วนร่วม

รายละเอียดเพิ่มเติม [ ภาษาไทย ][ ภาษาอังกฤษ ]